Værdier – hvordan de udmøntes i praksis

Elevgruppen skal afspejle det omgivende samfund

Vi tilstræber en elevsammensætning, der afspejler bredde, hvad angår miljømæssige, socioøkonomiske og etnisk baggrund. Det er vigtigt, at vores elever møder mennesker fra forskellige miljøer og med andre familiebaggrunde end det, de kender fra sig selv.

Skolen tilbyder specialundervisning for elever, der trænger til et ekstra skub, eller har indlæringsvanskeligheder. Vi har et velfungerende AKT- arbejde (adfærd-kontakt-trivsel), som både lærere, elever og forældre har glæde af.

Skolen har oprettet lektiecafé som tilbud til elever, der må have brug for en sådan ramme til hjemmearbejdet.

 

Få lærere i mange fag, eller mange lærere i få linjefag

I indskolingen har vi et princip om at have få lærere omkring den enkelte klasse, frem for linjefagsuddannede lærere i alle fag. I udskolingen underviser linjefagsuddannede lærere – eller lærere der har kvalificeret sig tilsvarende. I indskolingen lærer eleverne at færdes i klassens- og skolens fællesskab samt at tilegne sig redskaber til at lære - gennem at lære. I løbet af mellemtrinnet og i udskolingen flyttes fokus i højere grad over på de faglige krav.

 

Elevrådene – et redskab i demokratiets tjeneste

Skolen har tre elevråd: et for indskoling, mellemtrin og udskolingen. Det betyder at de enkelte elevråd bliver overskuelige og kan arbejde med sager, der er relevante for elevgruppen. Kontaktlæreren har til opgave at styrke elevernes oplevelse af indflydelse gennem demokratiske spilleregler. Lærerrådet bestræber sig på at styrke dialogen med elevrådene, således at elevrepræsentanterne oplever at blive taget alvorligt.

 

Praktikken – et blik på skolen udefra

Vi har praktik 2-3 gange om året. Både elever og lærere er vant til at samarbejde med de lærerstuderende og betragter praktikken som en tid med gensidig inspiration og udfordring. Vi er glade for studerende, der spørger til den praksis, de iagttager. Ofte overtager de studerende helt undervisningen i en periode, men det er altid læreren, der har det overordnede ansvar for, hvad der foregår i timerne.

 

Mærk historien

Skolen har flere gamle traditioner, som vi holder i hævd. Som eksempel kan nævnes, at vi afholder morgensang for alle klasser hver dag. Elevers fremsigelse af juleevangeliet til vores juleindledning i Trinitatis Kirke rækker langt tilbage og vækker stadig glæde og stolthed hos elever og forældre.

 

Musik skaber fællesskab og traditioner

Vi har i snart 10 år afholdt sommerkoncert. Her fremfører eleverne sange og musik til et stort forældrearrangement, hvor samvær og fællesskab er i højsædet.

Vi har indført faget ”musical” for 7. klasserne, hvor de i løbet af fire måneder fordyber sig i arbejdet med sang, musik, drama og scenografi. På 8. klassetrin er ”musical” indført som valghold. Begge musicalforløb afsluttes med en forestilling for familien og for mellemtrins- og udskolings-klasserne.

Alle elever får tilbud om individuel musikundervisning, samspils-undervisning og tilbud om deltagelse i Big Band i Musikskolen.

 

Elevernes arbejder præger skolen

Skolen prioriterer højt, at elevernes arbejder bliver synlige i klasserummet, på fællesarealer og ved arrangementer. Det er til glæde og inspiration for alle, der færdes på skolen.

 

Bidrag til sund livsstil

Der er indført fast frugtordning for alle klasser, og lærerne spiser med eleverne på alle klassetrin.

Skolen har tildelt ekstra timer til hjemkundskab, så 4. klasse har to ugentlige lektioner. Faget fortsætter i 5. klasse med to ugentlige lektioner og i 6. klasse med tre lektioner om ugen. I 8. klasse tilbydes faget som valghold.

Der er indført svømning på 4. klassetrin, således at alle elever har svømning i både 3. og 4. klasse.

Eleverne har idræt to timer ugentligt på alle klassetrin.