Specialundervisning/Inklusion            

 

I skolens værdigrundlag står bla.:

Vi tilstræber en skolekultur, der værdsætter forskellighed og viser åbenhed og respekt overfor det, der kan forekomme anderledes og fremmed. Det er skolens mål at afspejle det omkringliggende samfund i elevsammensætningen. Det gælder både hvad angår social baggrund, etnicitet og elever med særlige indlæringsbehov.

 

N. Zahles Seminarieskole tilbyder specialundervisning/inklusionsundervisning efter behov.

 

Inklusion skal her forstås som et ligeværdigt samspil om fælles mål, der er defineret ud fra såvel den enkeltes som de fælles behov i klassen.

 

Det kan dreje sig om en koncentreret læseindlæring på vores læsebånd, kortere kursusforløb i eller udenfor klassen. Det kan også dreje sig om IT-støttet undervisning, hvis man har særlige læsevanskeligheder.

 

Skolen tilbyder særlige korte forløb i dansk og matematik.

 

Til børn med særlige behov tilstræber vi at give støtte i klassen eller udenfor klassen i et antal timer per uge.

Det kan dreje sig om forløb af længere varighed.

 

Specialundervisningen gives i samarbejde med forældrene, og forældrene inddrages løbende i status/evalueringen af deres barn.

 

Hele skolen skal understøtte og bakke op om inklusionsindsatsen, og klasselærerne er omdrejningspunktet for denne indsats.

 

Der er oprettet et specialteam med AKT-koordinator, læsevejleder, speciallærere og to-sprogslærere, som kan rådgive og vejlede kollegaer.

 

Der er oprettet et visitationsteam til børn med særlige behov.

 

To-sprogsundervisning

Skolen tilbyder elever med dansk som andet sprog ekstra timer i dansk, hvis de har behov herfor.

Der arbejdes ikke alene med at gøre eleverne mere sikre i det danske sprog og dets udtale, men også med at udbygge deres begrebsdannelse, så de har lettere ved at indgå i arbejdet i klassen i de forskellige fag.