VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR STØTTE FRA FORÆLDRERÅDSPULJEN

Principperne omhandler under pkt. 1 indbetalingerne for det enkelte skoleår. Under pkt. 2 beskrives, hvordan beløb som overføres mellem budgetår håndteres.

Forældrerådets rådighedsbeløb er baseret på de månedlige indbetalinger fra forældrene, som opkræves sammen med skolepengene. Principper for og viden om brugen af pengene fra puljen skal derfor være tilgængelige for forældrene.

En forudsætning for at få støtte er, at initiativet kommer skolens elever til gode i overensstemmelse med vedtægterne for Forældrerådets virksomhed.

1. Årsbudgettet

Årsbudgettet fordeles ligeligt i 4 kategorier. Hver del skal kunne udredes separat. En forudsætning er derfor, at opgørelser plus bilag indikerer hvilken kategori, der er tildelt støtte til. Administrator sender en status til forældrerådet hvert kvartal.

Enkeltbevillinger kan højst udgøre hvad der svarer til ¼ af årsbudgettet.

Indenfor det enkelte skoleår kan hver klasse således anvende 1.000 kr. til klasseaktiviteter uden at skulle ansøge derom. Overstiger en aktivitet de 1.000 kr., kan der forinden ansøges i forældrerådet om flere penge, men der er ikke sikret bevilling. Når en klasse har brugt af sit rammebeløb, skal der på et til formålet udarbejdet skema, gives en tilbagemelding til Forældrerådet om, hvilke aktiviteter midlerne er brugt til.

Der er altså forhåndsreserveret 20.000 kr. til de enkelte klasser. De resterende 10.000 kr. er allokeret til elevrådene som følger:

Elevrådspuljerne har til formål at understøtte elevernes demokratiske dannelse, idet elevrådene via dialog mellem repræsentanterne for de enkelte klasser, bliver enige om, hvad beløbet skal dækkes af aktiviteter og indsatser for de klassetrin, som er med i hvert elevråd.

2. Overførsel af beløb (+/-)

Overskud:

Hvis der ved budgetårets udgang er beløb, som ikke er anvendt, så overføres dette beløb til det kommende budgetår. Der kan således ikke spares op i den enkelte kategori – fx kan en klasse ikke spare de 1.000 kr. op til anvendelse året efter. Overførte beløb giver forældrerådet mulighed for at bevillige flere midler året efter.

Underskud:

Hvis der samlet set er dannet et underskud via bevillinger fra Forældrerådspuljen, så skal Repræsentantskabet orienteres derom. Forældrerådet skal endvidere lægge en plan for at få dækket underskuddet ind i det kommende skoleår ved at nedjustere bevillingsrammen og uden at det betyder ekstra opkrævning hos forældrene.

3. Råderet over puljen

Det er alene Forældrerådet, som med mandat givet af Forældrerepræsentantskabet kan bevillige brug af midlerne.

4. Evaluering af principperne

Principperne for tildeling af støtte fra Forældrerådet, evalueres ca. hvert 3. skoleår på efterårets repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet kan ved almindeligt flertal beslutte at forældrerådet skal udarbejde forslag om ændring af principperne, såfremt det findes, at principperne ikke understøtter intentionerne for tildeling.

 

Forældrerådet oktober 2010.