Evaluering mm.

På N. Zahles Seminarieskole anvendes mange forskellige former for evaluering.

 

Skolehjem samtaler to gange årligt

Her fremlægges for forældrene  deres barns faglige og sociale kompetencer .

Det aftales hvad eleven skal gøre mere af,  mål for den kommende periode og hvad forældrene evt. skal gøre.

 

Klassegennemgang

To gange om året inden skole-hjemsamtalerne gennemgås alle eleverne af alle de lærere, der underviser i klassen.

Herved sikres, at alle lærere får udtalt hvad den enkelte er god til, og hvad der skal arbejdes med.

Endvidere hvordan det sikres at de særlige elevers læring tilgodeses.

 

Prøver/test

Der anvendes obligatoriske læsetest fra 1. – 6. klasse, hvor alle eleverne testes af deres lærer.

Resultatet drøftes med skolens læsevejleder, og der tages stilling til evt. tiltag.

Der bruges matematikprøver/test på alle klassetrin for hele tiden at blive opdateret på elevernes niveau.

 

Terminsprøve, afgangsprøve, standpunktsbedømmelse og karakterer

8. klasse har projektuge/projektopgave og afslutter året med årsprøver i udvalgte fag.

Fra 8. klasse giver vi eleverne karakterer efter karakterskalaen.

I 9. klasse har vi terminsprøve i udvalgte fag omkring januar måned, projektopgave i løbet af foråret og eleverne afslutter skoleåret med Folkeskolens Afgangsprøve (FP9) - se karakter/afgangsprøver.

 

Nationale test

På N. Zahles Seminarieskole har vi fulgt udviklingen af de nationale test, og afprøvet dem på forskellige klassetrin.De er ikke obligatoriske for private skoler men vi har besluttet, at lærerne anvender dem efter behov fra 4. klasse.

 

Knopevalueringen – den løbende evaluering

På N. Zahles Seminarieskole anvendes mange forskellige evalueringsformer udover de nævnte.

Vi kalder det den løbende evaluering af eleverne eller knopevalueringen, da den antager mange former - elevsamtalen, logbog, dagbog, respons, portfolie, selvevaluering, ugeopgaver, klasseprøver, motorisk screening af børnehaveklassen mv.

Lærerteamet skal selv oplyse hvilke løbende evalueringsformer de anvender.

 

Undervisningsevaluering

Medarbejdersamtaler

Cirka en gang årligt mødes ledelsen med hver medarbejder for at drøfte arbejdet. Her drøftes det individuelle arbejde/undervisning og samarbejdet med andre samt kompetenceudviklingen mv. Drøftelsen tager udgangspunkt i et spørgeskema.

Klasseteam

Omkring hver klasse er der dannet team, hvor både den daglige undervisning og planlægningen af temauger/emneuger diskuteres, og forløb evalueres. Endvidere drøftes den enkelte elev og klassekulturen.

Fagteam

Alle lærerne er med i mindst tre fagteam. Her diskuteres undervisningens indhold, fælles mål for faget og fagets indhold samt valg af undervisningsmaterialer. Endvidere hvilke indkøb der skal foretages efter en faglig vurdering.

 

Andre evalueringsområder

 

Læseindsatsen

Der er indført et såkaldt læsebånd, hvor elever der i første/anden klasse ikke har ”knækket” læsekoden, kan få øget fokus på læsningen.

Der tages  læseprøver på alle klassetrin fra 1. – 6. klasse for hele tiden at følge læseudviklingen.

Der følges op på indsatsen hvert år på et møde med læsevejlederen.

 

AKT – indsatsen/inklusionsindsatsen

Skolen har uddannet en AKT vejleder, som hele tiden følger elever med særlige behov.

Indsatsen har udløst flere timer hvert år, og er nu på 200 timer årligt. Lærerne indstiller de elever, der har et behov gennem et pædagogisk notat, og eleven drøftes i specialteamet.

Det har medført, at lærerne er blevet dygtigere til at rumme elever med særligt behov, da AKT vejlederen i samarbejde med lærerne kan lægge en plan for undervisning af den enkelte elev.

Der følges op på indsatsen løbende på specialcentermøder og årligt på et møde mellem AKT vejleder og ledelsen.

 

IT i undervisningen

Skolen har løbende investeret i IT området således, at der er adgang til internettet gennem trådløst netværk på hele skolen. Der er mulighed for at elever kan låne skolens bærbare computere, og lærerne kan booke skolens nye IT lokale til deres klasser.

Der er indkøbt og installeret active boards i en del klasser, og der er indkøbt og installeret projektorer og bærbare i de øvrige klasser.

Lærerne er tildelt en bærbar computer til låns, for bedre at kunne bruge IT i undervisningen

I 8., 9., og 10 klasse skal eleverne selv medbringe bærbare computere.

It indsatsen evalueres løbende mellem ledelsen og it vejlederne.

 

Nye Fælles Mål

De Fælles Mål er en del af den nye folkeskolereform.

Ledelsen diskuterer løbende indholdet af Fælles Mål med faggrupperne og har vedtaget at følge de Fælles Mål i undervisningen.