Vedtægter for elevrådene på N. Zahles Seminarieskole

 

1. Elevrådets struktur.

1.1       Det lille elevråd dækker børnehaveklasse - 2. klasse (separate vedtægter).

1.2       Det mellemste elevråd dækker 3. - 6.klasse.

1.3       Det store elevråd dækker 7. - 9.klasse.

1.4       Til hvert elevråd er tilknyttet en lærer, som er udpeget af lærerrådet. Disse lærere deltager i alle møder. De har udtaleret, men ikke stemmeret.

1.5       Formanden for det store elevråd betragtes som formand for skolens samlede elevråd.

2. Elevrådets overordnede ansvarsområde.

2.1       Elevrådet har til opgave at varetage elevernes interesser på skolen, samt medvirke til et godt klima mellem eleverne på skolen.

2.2       Det er elevrådets opgave at fungere som kontaktorgan mellem eleverne og skolens ledelse, lærerrådet og forældrerådet.

2.3       Elevrådet skal fungere som bindeled eleverne imellem.

2.4       Til behandling i elevrådet kan optages sager, der angår elevernes færden og trivsel på skolen og/eller elevarrangementer på skolen af forskellig art.

2.5       Der kan aldrig diskuteres enkeltpersoner på møderne.

3. Valg til elevrådene.

3.1       Elevrådet består af to repræsentanter fra hver klasse.

3.2       I hver klasse vælges det en repræsentant og en suppleant. Valget foregår ved hemmelig afstemning i de enkelte klasser. Ved valget er almindeligt flertal gældende og genvalg kan finde sted.

3.3       Valg til elevrådet finder sted inden for de to første uger i september.

3.4       Både repræsentanten og suppleanten vælges for en periode af 12 måneder.

3.5       Hvis en klasse i løbet af året bliver utilfreds med repræsentantens arbejde, kan omvalg finde sted, såfremt 1/3 af klassens elever ønsker det.

3.6       Det konstituerende elevrådsmøde afholdes inden udgangen af september.

3.7       På det første elevrådsmøde efter valg konstituerer rådet sig med formand, næstformand og sekretær.

4. Elevrådenes daglige virke.

4.1       Elevrådet afholder ordinære møder mindst én gang om måneden.

4.2       Mødeindkaldelse for hele skoleåret lægges ud til klasserne i september og skrives på skolens årsplan.

4.3       Elevrådet kan indkaldes til ekstraordinære møder, når formanden ønsker det, eller når minimum fire af rådets medlemmer fremsætter krav herom.

4.4       Punkter til den ordinære dagsorden indleveres til formanden senest to uger inden mødets afholdelse.

4.5       Klasserepræsentanterne kan kun ønske punkter påført på dagsordenen, der allerede er blevet gennemdiskuteret i den pågældende klasse. Repræsentanterne taler altid på klassens vegne.

4.6       Dagsordenen for ordinære møder hænges op i klasserne mindst én uge før mødets afholdelse. Indholdet drøftes i de enkelte klasser i klassens time før mødet.

5. Mødestruktur

5.1       Elevrådsmøderne ledes af formanden og næstformanden.

5.2       Sekretæren tager referat af møderne.

5.3       Referatet skrives rent og mangfoldiggøres af sekretæren. Det tilsendes skolens leder, viceinspektør, forældrerådets formand, elevrådenes kontaktlærere og samtlige elevrådsmedlemmer.

5.4       Referatet sættes op i klasserne senest én uge efter mødets afholdelse. Dette er de enkelte klasserepræsentanters ansvar.

5.5       I den første klassens time efter referatets modtagelse informerer klasserepræsentanterne klassen om mødes gang og tager de nødvendige punkter op til drøftelse.

5.6       Ved afstemninger i elevrådet skal klasserepræsentanterne tage hensyn til de meninger, der er fremkommet i deres klasse.

5.7       Afgørelser i elevrådet træffes ved almindeligt afstemnings flertal.

5.8       Hvis afstemningen i elevrådet bliver uafgjort, er det formandens stemme, som er afgørende.

5.9       De to elevrådsformænd og kontaktlærere mødes normalt tre gange om året.

5.10     Skolens ledelse deltager i mindst to møder om året i hvert af elevrådene.

5.11     Fællesmøder kan afholdes, såfremt elevrådet skønner, at behandlingen af en sag er af almen interesse for skolens elever og kræver en sådan drøftelse. Elevrådet udpeger en ordstyrer, som forestår fællesmødets afvikling.

5.12     Elevrådet kan, når der er behov derfor, nedsætte udvalg. Til disse kan også elever udenfor elevrådet vælges. Lærerrådet kan indkalde elever fra elevrådene til udvalgsarbejde.

5.13     Ændringer af disse vedtægter skal godkendes af skolens leder, der forelægger eventuelle ændringer for lærerrådet.

 

N. Zahles Seminarieskole

Den 24. maj 2004