Seminarieskolens værdier                      

Dannelsesværdier

 

Demokrati

Alle på skolen bør have mulighed for indflydelse og for at tage medansvar for skolens dagligdag.

 

Fællesskab

Den enkelte bør få mulighed for at opleve sig som en del af fællesskabet. Derfor vægter vi fælles oplevelser og det at tage ansvar for sig selv og hinanden højt.

Vi tilstræber en skolekultur, der udvikler evnen til indlevelse samt vilje til at drage omsorg for hinandens velfærd og for fællesskabet.

 

Mangfoldighed

Vi tilstræber en skolekultur, der værdsætter forskellighed og viser åbenhed og respekt overfor det, der kan forekomme anderledes og fremmed. Det er skolens mål at afspejle det omkringliggende samfund i elevsammensætningen. Det gælder både hvad angår social baggrund, etnicitet og elever med særlige indlæringsbehov.

 

Traditioner

Det er vigtigt at kunne genkende fortiden i nutiden, og traditioner skaber tilhørsforhold og fællesskab. Vi forholder os løbende til indholdet i vores gamle traditioner, og nye tiltag kan efterhånden udvikle sig til gode traditioner.

 

Dialog

Vi ønsker en skolekultur, hvor der er vilje til at gå i dialog om den eksisterende praksis, uanset om man er elev, ansat, lærerstuderende eller forælder. Dialogen er med til at skærpe vores opmærksomhed overfor de forskellige forventninger, ansvarsområder og rutiner i den daglige praksis. Den er et nødvendigt redskab, men det er vigtigt at holde sig for øje, at undervisningens indhold altid er skolens og lærernes ansvar.

Læringsværdier

 

Vi tilstræber høj faglighed, fordi det at lære og udvide sin horisont er en del af dannelsesprocessen. Høj faglighed giver samtidig eleverne større mulighed for at vælge ud fra lyst og evne, når de forlader skolen.

Vi forholder os til faglighed ud fra følgende tre principper for læring og undervisning:

 

  1. Det teoretiske aspekt

Undervisning og læring gennem arbejde med mentale og kognitive processer. Det sker ved at formulere sig om det, man selv har erfaret og ved at tilegne sig viden, andre har produceret. Viden hentes fra mange kanaler: bøger, medier, IT, interviews, samtaler, museumsbesøg, gæstelærere.

 

  1. En praktisk-færdighedstilgang

Undervisning og læring gennem arbejde med kroppens sansninger. Her drejer det sig om at tilegne sig praktiske færdigheder og om at blive god til at bruge konkrete redskaber.

 

  1. Det musiske aspekt

Undervisning og læring gennem arbejde med intuition, indlevelse og udtryk. Her arbejder vi ofte med erfaringsdannelse indenfor de før-sproglige områder, sådan som den kan komme til udtryk gennem drama, digtning, tale, musik og billeder.

 

I hverdagen indgår de tre principper sideløbende i undervisningen og i den enkelte elevs læringsproces, men forskellige fag og aktiviteter kan vægte nogle principper over andre. Alle tre tilgange bør ideelt set indgå i alle skolens fag.