Referat fra forældrerådsmøde 22. maj 2012

 

Tilstede var:    Steen Dahl, Anders Zorck, Anette Andersen, Christian Eppers, Thomas Pearman, Ali A. Razvi, Liselotte Mathiasen, Morten Kierkegaard og Tine Sommer.

 

Afbud fra:       Claus Andersen, Helle Kierkegaard

 

1.  Godkendelse af dagsorden og valg af referent

Dagsorden godkendt. Tine valgt som referent. 

 

2.  Konstituering af rådet

 

Formand

 

Anders Zorch

Næstformand & kasserer

 

Tine Sommer

Medlemmer

 

Anette Andersen

 

 

Thomas Pearman

Christian Eppers

suppleant

 

Helle Kierkegaard

suppleant

 

Ali. A. Razvi

 

 

3.  Gensidig orientering

Skoleleder og lærerrådet v/Steen:

·         Der er ingen udskiftninger i lærekollegiet til det kommende skoleår

 

·         En arv til N. Zahle har gjort det muligt for hele lærerkollegiet at foretage en studietur til Frankrig. Turen er planlagt, og gennemføres fra den 3. – 5. juni, hvor skolen i forvejen er lukket. Fokus for turen er integrations- og inklusionsundervisning. Forud for besøget har lærerkollegiet forberedt sig via bl.a. dialog med det franske institut. Der er åbenlyse forskelle de to skolesystemer imellem, hvor de franske skoler er væsentlig bedre til elite eleverne, mens de danske løfter og bringer en væsentlig større grupper elever frem til videregående uddannelser.

 

·         Der er flere internationale tiltag på skolen, bl.a. med anvendelse af Skype. Lande man er i kontakt med inkluderer: Holland, Grækenland, Finland, Norge og Frankrig.

 

·         Majfesten var igen i år alkoholfri, og den forløb rigtigt godt. Fokus var på den fælles spisning, men i særdeleshed også Lancier, som eleverne var meget engagerede i.

 

·         Der vil i lærerkollegiet blive foretaget en evaluering af dette første år med forældreintra.

 

Bestyrelsen v/ Liselotte:

 

4.  Emner til efterårets repræsentantskabsmøde

Mulighederne for det første møde i næste skoleår blev drøftet. Vi arbejder videre med følgende program efter sommerferien:

 

Der udsendes indkaldelse inden sommerferien og igen nogle uger før afholdelse, for at samle så mange emner op som muligt til sidste punkt.

 

 

5.  Principper for tildeling

De nuværende principper bør redigeres sprogmæssigt og bør også indeholde afsnit om inklusionen af Fondens kapital. Principperne om tildeling fungerer ellers efter hensigten. Der kan dog ikke gives garanti for at en ansøgning bevilges, ej heller selvom den er med en anden ansøgning.

 

Det blev besluttet at bede Steen og lærerkollegiet om at overveje om fondskapitalen, skønnet til DKK 125.000 af den samlede opsparing, kunne anvendes til en særlig oplevelse / ting / ? til gavn for alle elever. Alternativet, som blev drøftet er, at lade denne kapital anvende til de store ansøgninger til emneugerne, som kommer hvert 3. år.

 

Den samlede opsparing ved skoleårets start var på ca. DKK 390.000 (inklusiv fondskapitalen). Rådet besluttede, at denne opsparing skal afvikles, men perioden og metoden vil blive drøftet på det første møde efter sommerferien, hvor opsparingen er opgjort pr. 30. juni 2012.

 

Tine Sommer retter henvendelse til Kasper Esmann om at få regnskabet til dette møde, samt bede om at få reetableret den løbende rapportering.

 

6.  Behandling af indkomne ansøgninger

Ansøgninger fra følgende klasser blev behandlet:

6.y

 Tivoli faglige dage (50%)

              550

8.x

 Faksekalkbrud

            1.500

7.x

 Malmø (50%)

            1.050

3.y

 Statens Museum

              750

 

7.  Israels Plads

Det blev for Forældrerepræsentantskabsmødet besluttet at sende brev til kommunen som opridsede det, der på mødet blev drøftet, samt forældrekredsens ønsker. Brevet er sendt til kommunen, og vil være at finde på skolens hjemmeside når der modtages svar.

 

Kommunen har dog allerede ringet og bekræftet, at et svar vil blive sendt. I telefonsamtalen tilkendegav kommunen, at boldbanen vil blive i håndboldbane størrelse samt, at man har revurderet udelukkelsen af en legeplads, og nu i stedet planlægger at inkludere en sådan. De andre punkter om trafiksikkerhed, belysning og beplantning vil også blive dækket af svaret.

 

Steen kunne derforuden bekræfte at skolen var i tæt dialog med kommunen om det forestående arbejde, således at det er til mindst gene for dagligdagen.

 

8.  Møderække for skoleåret 2012 - 2013

 

Forældrerådsmøder kl. 17:30:

11. september 2012

          4. december 2012

          5. februar 2013

          19. marts 2013

          28. maj 2013

 

Forældrerepræsentantskabsmøder kl. 17:30

          23. oktober 2012

          16. april 2013

 

 

9.  Eventuelt

Der blev stillet følgende forslag / ønsker:

·         Forældreintra – om skolen kunne tydeliggøre principperne for lærernes svartider og anvendelsen af beskeder.

Steen henviste til den kommende evaluering. Rådet følger op efter sommerferien.

 

·         Toiletforhold ved børnehaveklasserne

Christian Eppers tilbød at hjælpe skolen med billedplancher, idet børnene måske stadig er for små til skrevne instrukser.

 

Steen bekræftede, at der ud over den grundige aftenrengøring også foretages to opfølgende rengøringsbesøg i løbet af skoledagen. Ligeledes bliver forældre bedt om at lære deres børn de basale principper om toilethygiejne, med håndvask og oprydning efter sig. Steen ville dog positivt overveje tilbuddet, da børnehavebørnene er små når de starter og en billedrække vil måske hjælpe dem med at være mere opmærksomme.