N Zahles Seminarieskole

Linnésgade 8

1361 København K

Att: bestyrelsen/forældrerådet

Skolekode: 101088

 

 

Tilsynserklæring vedrørende N Zahles Seminarieskole

 

Denne erklæring afgives på grundlag af et aflagt tilsynsbesøg på Zahle Seminarieskole den 3. oktober 2013, hvor undertegnede udover samtaler med ledelsen og et udsnit af skolens ansatte overværede følgende undervisning:

 

 

Undervisningen, jeg overværede, var meget forskellig, men generelt kan det siges, at der var plads til det enkelte barn og undervisningen foregik i en anerkendende og struktureret ramme.

 

Første modul dansk - 7. klasse: 

modulet blev indledt med morgensang, hvilket er en tradition på skole, som skaber sammenhold og understøtter skolens etos.

Dansk i 7. klasse var arbejdet med litteraturforståelse; en opsamling af romanen: ?2 kroner og 5 øre? af Louis Jensen. Modulet var tilrettelagt med en vekselvirkning af klasseundervisning og elevernes refleksioner, som fandt sted i grupper, hvilket bevirkede, at alle elever var aktive og kunne bidrage med elementer i forhold til tekstanalysen på en dynamisk møde, som skabte motivation, ro og rum for læring. Atmosfæren i klassen var karakteriseret ved en god relation lærer og elever i mellem, hvilket kom til udtryk i meget personlige indslag i fælles diskussionen.

Andet modul i ? 3.klasse:

Modulet blev indledt med klassens ugentlige bibliotekstime. Eleverne fik fælles opløsning af skolens bibliotek, hvorefter de gik i gang med at finde ?ugens bog?. Det var dejligt at opleve elevernes nysgerrighed og iver efter at få lånt ?den helt rigtige bog?. Jeg fik lejlighed til at tale med eleverne om deres syn på skolen, det var positivt at høre om deres tilfredshed med, at være elever på skolen.

Efterfølgende i dansk arbejdede eleverne med materialet ?Fandango? temaet var modsætninger, som blev anskueliggjort gennem selvportrætter af Miro. Eleverne arbejdede engageret i fællesgennemgang af modsætninger og det efterfølgende individuelle arbejde med portrætter. Modulet blev afsluttet med dagbogsskrivning, hvor eleverne fik mulighed for en personlig evaluering af dagen.

Tredje modul i matematik - 5. klasse: 

Eleverne skulle reflektere over den undervisning, de havde været igennem siden skolestart. Gennem eget arbejde skulle de give matematiske beskrivelse af forskellige delementer i undervisningen. Alle elever arbejdede med energi og havde mange gode indlæg i den efterfølgende klassegennemgang. Lektionen vekslede hele tiden i mellem individuelt arbejde og arbejde i grupper og fælles i klassen. Trygheden i klasserummet betød, at eleverne turde være åbne i deres bud på matematiske definitioner formet af den enkelte. Der blevet givet plads til differentiering, så alle følte sig anerkendte.

Når jeg færdes på skolen, oplever jeg elever i trivsel og lærere, der er engageret og optaget af at skabe gode relationer og læring.

 

Gennem observationer og samtaler med elever, lærere og leder er det min klare overbevisning, at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, og undervisningen står tydeligt mål med, hvad der almindeligvis opnås i folkeskolen.

 

Med venlig hilsen

 

Kirsten Hansen

certificeret tilsynsførende